Regionale Missie Ontwikkeling

Halverwege de zestiger jaren van de vorige eeuw, als Amsterdam-Noord zich in een rap tempo uitbreidt, mensen uit de stad en de regio nieuwe woonwijken bevolken, worden parochies gesticht en verrijzen er nieuwe kerken. De veelal jonge bewoners met kinderen richten niet alleen hun aandacht en energie op school en sport, maar realiseren zich dat de wereld niet ophoudt boven ’t IJ. Onder de eerste nieuwe bewoners zijn mensen met visie die beseffen dat je – om de boodschap van Christus: ‘Vrede en Gerechtigheid’ uit te dragen – dáár met zijn allen voor moet gaan. Al in een vroeg stadium zoeken de jonge parochies van Ars en Salvator contact met de reeds bestaande: Augustinus, Rita, Stefanus en Sacrament.

Vervolgens volgt rond de eeuwwisseling een proces van eenwording, waarbij kerken noodgedwongen moeten fuseren omdat het kerkbezoek terugloopt. In dit verband is de RMO er terecht trots op, nu al meer dan veertig jaren regionaal samen te werken. Ook toen het moeilijker werd mensen te vinden voor de parochiële werkgroepen vonden de verschillende groepen steun bij elkaar. Nu maakt de werkgroep deel uit van de nieuw ontstane parochie De Nieuwe Augustinus en probeert de parochianen warm te krijgen voor projecten in de Derde Wereld.

 

 

De werkgroep heeft twee belangrijke taken:

1.     Werken aan bewustwording bij de parochianen ten aanzien van problemen in de Derde 

        Wereld.

2.     Het inzamelen van gelden voor missionaire acties.

 

Wat het eerste punt betreft: het is duidelijk dat de manier van leven in het Westen te maken heeft met de onderontwikkeling van de Derde Wereldlanden. De werkgroep probeert duidelijk te maken, dat leven vanuit het evangelie gevolgen heeft voor ons handelen in de wereld. Dit komt bijzonder tot uiting in de keuze van het Vastenaktieproject, dat in de Veertigdagentijd wordt ondersteund. Aan de hand van een concreet project in de Derde Wereld wordt duidelijk, dat de Vastentijd niet alleen een tijd van vasten en bidden is, maar ook een tijd om onze ogen te openen voor de nood in de wereld en dat vasten en bidden dan moeten leiden tot het geven van daadwerkelijke steun aan onze medemensen in ontwikkelingslanden.

Ieder jaar wordt gedurende de Veertigdagentijd voor het gekozen project aandacht gevraagd door middel van een groot artikel in Parasol en door aandacht in de zondagse vieringen.

In woord en gebed staan we zes weken stil bij de minder bedeelde medemens.

 

Maar niet alleen voor onze Vastenaktie wordt geld ingezameld. Eigenlijk zijn er het hele jaar door missionaire acties, die de aandacht van de missie- en ontwikkelingsgroep en de parochianen vragen:

  -   In de Veertigdagentijd onze grote Vastenaktie.

  -   Tijdens Pinksteren de Week voor de Nederlandse Missionaris.

  -   In augustus de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)

  -   In oktober de Wereldmissiedag.

  -   In de Adventstijd de Bisschoppelijke Adventsactie.

 


In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet

 

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid.

Bijna niemand heeft een geboortewijs

Hoewel er geen officiële statistieken bestaan, wordt naar schatting maar vijf procent van de inwoners van Malawi bij hun geboorte geregistreerd. Tot 2010 was registratie niet verplicht. Alleen wie een paspoort of rijbewijs nodig had vroeg een geboortebewijs aan. In 2010 werd registratie van geboorte, huwelijk en overlijden wettelijk verplicht gesteld. Pas in 2015 werd de wet bekrachtigd en lanceerde de regering een programma om alle kinderen tot zestien jaar te registreren.

 

 

Zonder geboortebewijs ‘besta je niet’

 

Waarom is registratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde kinderen officieel niet bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheidszorg en kunnen geen diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming. Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel.

BRAVO!

De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Sant’Egidio en de regering van Malawi hebben een intentieverklaring getekend om het programma van BRAVO! in het hele land door te voeren.

 

Hulp, training en voorlichting

Families krijgen hulp bij het aanvragen van een geboortebewijs. Die registraties komen in een elektronisch nationaal geboorteregister. Dankzij BRAVO! worden geboortecertificaten nu verstuurd naar een adres in de buurt van de ouders. Om die op te halen moest je voorheen een dure reis maken. Voor medisch personeel en registratiemedewerkers organiseert BRAVO! trainingen, want zij moeten families en dorpshoofden

voorlichten over het belang van geboorteregistratie. Ook zijn er bewustwording- en informatiecampagnes voor ouders, lokale NGO’s en overheidsinstellingen. Adventsactie steunt Sant’Egidio BRAVO! dit jaar bij deze activiteiten.

 

De eerste negenduizend geboortebewijzen

De eersten die een geboortebewijs ontvangen zijn tweeduizend HIV-positieve kinderen van

0-16 jaar. Veel van hen zijn wees en dus extra kwetsbaar, het geboortebewijs

biedt hen belangrijke bescherming. De tweede doelgroep bestaat uit zevenduizend patiënten van de gezondheidscentra in het Balaka en Mangochi district. Onder hen zijn veel kindmoeders en slachtoffers van kindhuwelijken. In Malawi trouwt de helft van

de meisjes voor hun achttiende of zelfs voor hun vijftiende jaar. Zij missen daardoor niet alleen de kans op onderwijs en werk, maar zijn ook vaak slachtoffer van misbruik, huiselijk geweld en gezondheidsproblemen als gevolg van zwangerschap en bevalling.

 

Over Sant’Egidio

Sant’Egidio is een wereldwijde christelijke lekengemeenschap die zich inzet voor de meest kwetsbare mensen: zieken, ouderen, vrouwen en kinderen en gevangenen. In Malawi werkt Sant’Egidio al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv/aids. In 2013 zetten zij het project BRAVO! op.

 

 

In Amsterdam-Noord willen wij in de voorbereiding naar Kerstmis de actie van de organisatie BRAVO! in Malawi helpen slagen.

Daarvoor houdt de Missiewerkgroep in de weekenden

8 en 9 december en 22 en 23 december een deurcollecte.

 

U kunt ook uw bijdrage storten op

rekening NL 89 INGB 0653 1000 00

t.n.v. Adventsactie Den Haag.